Οι στόχοι μας…

Ένας από τους βασικούς μαθησιακούς στόχους είναι η εφαρμογή επιτυχημένων και αποτελεσματικών διδακτικών μεθοδολογιών ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη εκμάθηση της ξένης γλώσσας ώστε οι μαθητές μας σύντομα και άμεσα να μιλούν και να χρησιμοποιούν την ξένη γλώσσα. Ένας δεύτερος, σημαντικός για την ελληνική πραγματικότητα, στόχος είναι η πιστοποίηση γλωσσομάθειας. Οι μαθητές μας αποκτούν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας μόνο έγκυρων και αξιόπιστων φορέων πιστοποίησης που πιστοποιούν τις γνώσεις της ξένης γλώσσας για την είσοδο τους σε ελληνικά και ξένα προγράμματα σπουδών σε Ελληνικά και Ευρωπαικά Πανεπιστήμια. Η τόνωση του κινήτρου των μαθητών για μάθηση και η τόνωση της αυτοεκτίμησης τους μέσα από την ίδια την μαθησιακή διαδικασία αποτελούν έναν, επίσης, βασικό στόχο όλου του διδακτικού προσωπικού του σχολείου μας.