‘Ερευνα και Καινοτομία

research

Πρωτοποριακά σε όλη την Ελλάδα στο σχολείο μας διεξάγονται εμπειρικές και πειραματικές έρευνες με σκοπό την διερεύνηση του πιο αποτελεσματικού τρόπου μάθησης του κάθε μαθητή ξεχωριστά και ανάλογα προσαρμόζονται οι αντίστοιχες μεθοδολογίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την αποτελεσματική ενσωμάτωση όλων των μαθητών στο ξενόγλωσσο μαθησιακό περιβάλλον. Ιδιαίτερα, εστιάζουμε στις πιθανές Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Μαθησιακές Δυσκολίες όπως: δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία, ΔΕΠΥ, νοητική καθυστέρηση και Αυτισμό και αντιστοίχως προσαρμόζουμε το πρόγραμμα σπουδών μας.
Στις έρευνες αυτές εξετάζονται, αντιστοίχως στη μητρική και στη ξένη γλώσσα, στρατηγικές υποστηρικτικής ανατροφοδότησης, στρατηγικές μάθησης της ξένης γλώσσας που υιοθετούν οι μαθητές κατά την διαδικασία της μάθησης του λεξιλογίου, της κατανόησης γραπτών κειμένων και ακουστικών διαλόγων και της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Επιπρόσθετα, εξετάζεται το μαθησιακό στυλ των μαθητών και πιο συγκεκριμένα αν ανήκουν στον οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό τύπο ή σε άλλους συνδυαστικούς τύπους ώστε σε συνδυασμό με τις στρατηγικές μάθησης υιοθετούνται κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κάθε μαθητική ομάδα και επίσης για κάθε έναν μαθητή ξεχωριστά.

Επίσης, ερευνούμε τις ατομικές διαφορές του κάθε μαθητή του σχολείου μας. Συγκεκριμένα, μέσα από εργαλεία αξιολογούμε τις γνωστικές και τις γλωσσικές ικανότητες του μαθητή στη μητρική και ξένη γλώσσα και αντίστοιχα προσαρμόζουμε τις πρακτικές και στρατηγικές διδασκαλίας.
Επιπλέον, παρέχουμε τις αντίστοιχες συμβουλές και πληροφορίες στους γονείς για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μάθησης και μελέτης της μητρικής και ξένης γλώσσας.
Αντίστοιχες έρευνες πραγματοποιούνται από την κ. Κοτσώνη και σε άλλα ΚΞΓ με σκοπό πάντα την προώθηση αποτελεσματικών πρακτικών και μεθοδολογιών τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο τάξης.
Το 2016, 2017, 2018 και το 2019 διεξήχθησαν έρευνες στο σχολείο μας στα Λαγυνά.
Το 2018 η κ. Κοτσώνη διεξήγαγε έρευνα στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της κ. Βαρβάρας Καρακίτσου στον Σταυρό και στη Ν. Απόλλωνία καθώς επίσης, στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της κ. Κορίνας Παπαδοπούλου στο Πλαγιάρι και στην Επανωμή.
Το 2019 διεξήχθε έρευνα στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών της κ. Άννας Μάρκου στην Αριδαία.

Student’s Cognitive and Learning Portfolio

The What….

Από φέτος καινοτομούμε σε παγκόσμιο επίπεδο για την ιδιωτική ξενόγλωσση εκπαίδευση και παρέχουμε στους μαθητές μας το Student’s Cognitive and Learning Portfolio εντελώς δωρεάν. Παρόμοια προγράμματα προσφέρθηκαν σε ερευνητικό επίπεδο ήδη σε έγκριτα πανεπιστήμια του εξωτερικού και αποτελεί μία διεθνή καινοτόμα προσπάθεια που προσφέρεται και εφαρμόζεται πρωτοποριακά μόνο στο σχολείο μας στα Λαγυνά με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της μάθησης και βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών.

The How and the Why…

Ο κάθε μαθητής αξιολογείται ατομικά αρχικά στην αρχή της φοίτησης του και μετά κατά τη διάρκεια των σπουδών του διαχρονικά και σε τακτικά χρονικά διαστήματα για να εντοπίζονται εγκαίρως τα δυνατά και τα τρωτά του σημεία έτσι ώστε να προσφέρουμε προγράμματα ατομικής επιδιόρθωσης. Αξιολογούμε και εξετάζουμε μέσα από πολλά γνωστικά και γλωσσικά εργαλεία τις ικανότητες και άλλες παραμέτρους των μαθητών διαμορφώνοντας έτσι το προσωπικό portfolio του μαθητή το οποίο θα τον συνοδεύει για όλη την εκπαιδευτική του σταδιοδρομία και θα παρέχει ατομικές πληροφορίες για τις ιδιαίτερες ικανότητες του και τις επί μέρους αδυναμίες του, με στόχο έναν αποτελεσματικότερο τρόπο μάθησης.

The results….

Τις δεξιότητες που θα αναπτύσσει ο μαθητής θα μπορεί να τις μεταφέρει και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα στο σχολείο του. Ανάλογα εμείς υιοθετούμε και διαμορφώνουμε τις στρατηγικές και πρακτικές διδασκαλίας μας και παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στους γονείς για αποτελεσματικές πρακτικές και τεχνικές για την εκμάθηση και βοήθεια των μαθητών μας στη μελέτη της ξένης αλλά και της μητρικής γλώσσας (ελληνικά).

kotsonischoolgrey3