Σχετικά με μας

Πρωτοποριακά σε όλη την Ελλάδα στο σχολείο μας διεξάγονται εμπειρικές έρευνες με σκοπό την διερεύνηση του πιο αποτελεσματικού τρόπου μάθησης του κάθε μαθητή ξεχωριστά και ανάλογα προσαρμόζονται οι αντίστοιχες μεθοδολογίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την αποτελεσματική ενσωμάτωση όλων των μαθητών στο ξενόγλωσσο μαθησιακό περιβάλλον. Αντίστοιχες έρευνες πραγματοποιούνται από την κ. Κοτσώνη και σε άλλα ΚΞΓ με σκοπό πάντα την προώθηση αποτελεσματικών πρακτικών και μεθοδολογιών τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Το 2016, 2017, 2018 και το 2019 διεξήχθησαν έρευνες στο σχολείο μας στα Λαγυνά. Το 2018 η κ. Κοτσώνη διεξήγαγε έρευνα στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της κ. Βαρβάρας Καρακίτσου στον Σταυρό και στη Ν. Απόλλωνία καθώς επίσης, στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της κ. Κορίνας Παπαδοπούλου στο Πλαγιάρι και στην Επανωμή. Το 2019 η κ. Κοτσώνη διεξήγαγε έρευνα στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών της κ. Άννας Μάρκου στην Αριδαία. Στις έρευνες αυτές εξετάζονται στρατηγικές υποστηρικτικής ανατροφοδότησης, οι στρατηγικές μάθησης της ξένης γλώσσας που υιοθετούν οι μαθητές κατά την διαδικασία της μάθησης του λεξιλογίου, της κατανόησης γραπτών κειμένων και ακουστικών διαλόγων και της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Επιπρόσθετα, εξετάζεται το μαθησιακό στυλ των μαθητών και πιο συγκεκριμένα αν ανήκουν στον οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό τύπο ή σε άλλους συνδυαστικούς τύπους ώστε σε συνδυασμό με τις στρατηγικές μάθησης υιοθετούνται κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κάθε μαθητική ομάδα και επίσης για κάθε έναν μαθητή ξεχωριστά.